စီမံကိန်းကိစ္စများ

ကမ္ဘောဒီးယားတွင်စီမံကိန်း

ကမ္ဘောဒီးယား (၁) စီမံကိန်း၊
ကမ္ဘောဒီးယား (၃) စီမံကိန်း၊
ကမ္ဘောဒီးယား (၂) စီမံကိန်း၊

ကင်ညာတွင်စီမံကိန်း

ကင်ညာတွင် ပရောဂျက် (၂) ခု၊
ကင်ညာတွင် ပရောဂျက် (၁)၊
ကင်ညာတွင် ပရောဂျက် (၄) ခု၊
ကင်ညာတွင် ပရောဂျက် (၃) ခု၊
ကင်ညာတွင် ပရောဂျက် (၅) ခု၊
ကင်ညာတွင် ပရောဂျက် (၆) ခု၊

နီပေါတွင်စီမံကိန်း

စီမံကိန်း (၁) နီပေါ၊
နီပေါတွင် စီမံကိန်း(၂)ခု၊
နီပေါတွင် ပရောဂျက် (၃)ခု၊

ပနားမားတွင်စီမံကိန်း

ပနားမား (၁) စီမံကိန်း၊
ပနားမား (၂) စီမံကိန်း၊
ပနားမား (၃) စီမံကိန်း၊

ဖိလစ်ပိုင်တွင်စီမံကိန်း

ဖိလစ်ပိုင်တွင် ပရောဂျက် (၅)ခု၊
ဖိလစ်ပိုင်တွင် စီမံကိန်း (၄) ခု၊
ဖိလစ်ပိုင်တွင် စီမံကိန်း (၆) ခု၊
ဖိလစ်ပိုင်တွင် စီမံကိန်း(၇)ခု၊
ဖိလစ်ပိုင်တွင် ပရောဂျက် (၁)ခု၊
ဖိလစ်ပိုင်တွင် စီမံကိန်း (၂) ခု၊
ဖိလစ်ပိုင်တွင် ပရောဂျက် (၃)ခု၊

တန်ဇန်းနီးယားတွင်စီမံကိန်း

တန်ဇန်းနီးယား (၃) စီမံကိန်း၊
တန်ဇန်းနီးယား (၁) စီမံကိန်း၊
တန်ဇန်းနီးယား (၂) စီမံကိန်း၊
တန်ဇန်းနီးယားတွင် စီမံကိန်း (၄) ခု၊
ဆိုလာလမ်းမီး၊ LED လမ်းမီး၊ လမ်းမီး၊ ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး၊ သံမဏိမီးတိုင်
ဆိုလာလမ်းမီး၊ LED လမ်းမီး၊ လမ်းမီး၊ ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး၊ သံမဏိမီးတိုင်
ဆိုလာလမ်းမီး၊ LED လမ်းမီး၊ လမ်းမီး၊ ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး၊ သံမဏိမီးတိုင်
ဆိုလာလမ်းမီး၊ LED လမ်းမီး၊ လမ်းမီး၊ ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး၊ သံမဏိမီးတိုင်
ဆိုလာလမ်းမီး၊ LED လမ်းမီး၊ လမ်းမီး၊ ဆိုလာစွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး၊ သံမဏိမီးတိုင်

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပရောဂျက်

စီမံကိန်း (၁) ထိုင်းနိုင်ငံ၊
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပရောဂျက် (၂) ခု၊
စီမံကိန်း (၁) ထိုင်းနိုင်ငံ၊
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပရောဂျက် (၄) ခု၊
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပရောဂျက် (၅)ခု၊
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပရောဂျက် (၈)ခု၊
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပရောဂျက် (၇)ခု၊
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပရောဂျက် (၆)ခု၊

ယူဂန်ဒါတွင်စီမံကိန်း

ပရောဂျက် (၁) ယူဂန်ဒါ၊
စီမံကိန်း (၂) ယူဂန်ဒါ၊
ပရောဂျက် (၃) ယူဂန်ဒါ၊
ယူဂန်ဒါ (၄) စီမံကိန်း၊

Uzbekistan တွင်စီမံကိန်း

ပရောဂျက်(၁)ခု၊
ပရောဂျက်(၂)ခု၊
ပရောဂျက် (၃)ခု၊
ပရောဂျက် (၄)ခု၊
ပရောဂျက် (၅)ခု၊