အောင်လက်မှတ်များ

ကုမ္ပဏီလက်မှတ်

 • နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ထုတ်ကုန်လက်မှတ်-၂
 • တရုတ်မသင်မနေရ ကုန်ပစ္စည်းထောက်ခံချက်အတွက် လက်မှတ်
 • လိုက်နာမှုလက်မှတ်- ၁
 • လိုက်နာမှုလက်မှတ် - ၂
 • ညီညွတ်မှုလက်မှတ်
 • ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ လက်မှတ်
 • High-tech enterprise လက်မှတ် ၁
 • စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အောင်လက်မှတ် - ၁
 • စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အောင်လက်မှတ် - ၂
 • စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အောင်လက်မှတ် - ၃
 • စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အောင်လက်မှတ် - ၄
 • စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အောင်လက်မှတ် - ၅
 • စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အောင်လက်မှတ် - ၆
 • အလုပ်အကိုင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် လက်မှတ်
 • အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်လက်မှတ်
 • စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေး ထုတ်ကုန်အတွက် တရုတ်လက်မှတ်-၁
 • စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးထုတ်ကုန်အတွက် တရုတ်လက်မှတ်-၂
 • စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေး ထုတ်ကုန်အတွက် တရုတ်လက်မှတ်-၃
 • ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရည်အချင်းစစ် လက်မှတ်-၁
 • ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရည်အချင်းစစ် လက်မှတ်-၂
 • CQC
 • နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ထုတ်ကုန်လက်မှတ်- ၁

ထုတ်ကုန်လက်မှတ်

 • အီး

  အီး

 • အီး

  အီး

 • အီး

  အီး

 • အီး

  အီး

 • အီး

  အီး

 • အသုံးဝင်ပုံမော်ဒယ်အတွက် မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

  အသုံးဝင်ပုံမော်ဒယ်အတွက် မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • အသုံးဝင်ပုံမော်ဒယ်အတွက် မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

  အသုံးဝင်ပုံမော်ဒယ်အတွက် မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • အသုံးဝင်ပုံမော်ဒယ်အတွက် မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

  အသုံးဝင်ပုံမော်ဒယ်အတွက် မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • အသုံးဝင်ပုံမော်ဒယ်အတွက် မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

  အသုံးဝင်ပုံမော်ဒယ်အတွက် မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • အသုံးဝင်ပုံမော်ဒယ်အတွက် မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

  အသုံးဝင်ပုံမော်ဒယ်အတွက် မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • အသုံးဝင်ပုံမော်ဒယ်အတွက် မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

  အသုံးဝင်ပုံမော်ဒယ်အတွက် မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

  ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

  ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

  ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

  ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

  ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

  ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

  ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

 • IP65

  IP65

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်

  တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်

 • RoHS

  RoHS

 • RoHS

  RoHS